Zásady ochrany osobních údajů

Společnost:

CAFÉ JORDÁN spol. s r.o.

sídlem K Zahrádkám 997/19, 155 00 Praha 5

IČ 25661612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka C59056

 1.      Úvod

1.1.  Tento dokument vyhotovila společnost CAFÉ JORDÁN spol. s r.o. (dále jen „spol. CJ“) jakožto

správce osobních údajů za účelem splnění povinnost dle nařízení EU 2016/679 (GDPR)

informovat své kupující a potencionální kupující jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech

zpracování v rámci jejich smluvního a obchodního vztahu (dále jen „smluvního vztahu“) se spol. CJ.

1.2.  Tento dokument se vztahuje na všechny kupující a potencionální kupující (dále jen

„kupující“) spol. CJ, kteří jsou fyzickými osobami, a jejichž osobní údaje spol. CJ zpracovává v

pozici správce osobních údajů. Všem kupujícím je tento dokument poskytnut při uzavření

smlouvy nebo při jiném prvním úkonu provedeném ve vztahu ke spol. CJ. Spol. CJ je povinna

zajistit, aby se všichni kupující s obsahem dokumentu seznámili a poskytnout jim k němu

dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

2.      Zpracování osobních údajů na základě plnění smluvní povinnost

2.1. Spol. CJ zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu, v jakém je získala při uzavření

smlouvy nebo v jejím průběhu. Standardní rozsah zpracovávaných osobních údajů je:

2.1.1.      jméno, příjmení, titul

2.1.2.      IČ, DIČ

2.1.3.      místo podnikání / adresa bydliště

2.1.4.      číslo bankovního účtu

2.1.5.      telefonní číslo

2.1.6.      e-mailová adresa

2.2. Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 2. je zpracováním osobních

údajů nezbytným pro splnění smlouvy, jejíž stranou je kupující. V rozsahu stanoveném právními

předpisy o účetnictví je zpracování osobních údajů kupujícího nezbytné pro účely splnění právní

povinnost, která se na spol. CJ jakožto na správce osobních údajů vztahuje. Poskytnut těchto

osobních údajů kupujícího je povinné, přičemž bez těchto údajů nemůže spol. CJ plnit své

povinnost dle zvláštních právních předpisů, a nemůže tudíž s kupujícím sjednat příslušnou

smlouvu nebo ve smluvním vztahu setrvat.

2.3. Zpracovávané osobní údaje jsou získány přímo od kupujícího. Osobní údaje dle tohoto čl. 2. jsou

spol. CJ zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení do doby splnění

všech povinnost, se smluvním vztahem souvisejícím. Osobní údaje zpracovávané v rámci

účetních dokladů jsou spol. CJ zpracovávány v rámci plnění povinnost archivace účetních

dokladů po dobu stanovenou právními předpisy o vedení účetnictví.

2.4. Osobní údaje kupujícího dle tohoto čl. 2. je spol. CJ oprávněna zpracovávat v rozsahu

vyplývajícím z uvedeného článku, a to výhradně za účely uvedenými v čl. 2.2.

2.5. Osobní údaje dle tohoto čl. 2 je spol. CJ povinna předat orgánům státní správy v rámci

plnění povinnost dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem

plnění povinnost dle zák. o účetnictví, zák. o dani z příjmu a zák. o DPH), a dále smluvním

partnerům v případech, kdy tato povinnost vyplývá ze smlouvy uzavřené se smluvním

partnerem. Osobní údaje kupujícího nepředává spol. CJ do žádných třetích zemí mimo EU.

3.      Zpracování osobních údajů na základě obchodních vztahů

3.1. Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky,

v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení

osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

3.2. Osobní údaje kupujícího jsou využívány k tomu, abychom byli informování o nabídkách či

službách, které poskytuje spol. CJ, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie.

3.3. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemá-li kupující zájem o informace

tohoto typu, může kontaktovat spol. CJ a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě e-mailové

komunikace tak může učinit v patičce každého obchodního sdělení.

3.4.  Pro usnadnění orientace a pohybu kupujícího na stránkách spol. CJ, se využívá

ukládání souborů cookies v prohlížeči kupujícího. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda již

kupující ze svého počítače navštívil stránky spol. CJ. Identifikuje se pouze cookies na počítač

od kupujícího. Používání cookies může kupující deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

4.      Informace o podmínkách zpracování osobních údajů spol. CJ

4.1. Spol. CJ je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně nebo

automatizovaně prostřednictvím oprávněných zaměstnanců nebo specializované společnost

v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. vedení účetní a daňové agendy, dopravcům,

poskytování serverhostngových a dalších externích IT služeb, zasílání obchodních a

marketingových sdělení). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází a

budou ukládány v elektronických nebo fyzických složkách s omezeným přístupem třetích osob.

4.2. Spol. CJ zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a

softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv

zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových

nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům

prostřednictvím sítě internet. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní vnitřní předpis

spol. CJ.

5.      Informace o právech kupujícího v rámci zpracování osobních údajů

5.1. Kupující má právo požadovat na spol. CJ, aby mu poskytla přístup k jeho zpracovávaným

osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým

účelům zpracování. Kupující je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích,

zpracovávajících na základě dohody se spol. CJ jeho osobní údaje.

5.2.  V případě, že se kupující domnívá, že spol. CJ jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s

uzavřenou smlouvou nebo s právními předpisy, je oprávněn na spol. CJ požadovat

vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li spol. CJ nepřesné osobní údaje kupujícího, je tento

oprávněn požadovat jejich opravu.

5.3. Kupující je oprávněn požadovat na spol. CJ výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto

osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, kupující odvolal svůj souhlas

se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy

kupující vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody

pro zpracování.

5.4. Kupující je oprávněn požadovat na spol. CJ omezení zpracování osobních údajů v případě,

kdy kupující popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,

aby spol. CJ mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů

dle kupujícího protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo spol. CJ

osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení,

výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.5.  V případě, že spol. CJ zpracovává osobní údaje kupujícího na základě jeho souhlasu, je

kupující oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede

důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Spol. CJ je na základě námitky povinna zpracování

údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje

nad zájmy a svobodami kupujícího.

5.6.  V případě podezření, že spol. CJ zpracovává osobní údaje kupujícího v rozporu s právními

předpisy nebo se smlouvou, může kupující tuto skutečnost nahlásit na e-mail:

info@cafejordan.cz. Nevyhoví-li spol. CJ některému z výše uvedených požadavků

kupujícího, je tento oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro

ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).